Do Jamboree pozostało

IST

Jak wpłacić I ratę wpisowego na Jamboree w Japonii będąc członkiem IST?

Członkowie IST wpłacają każdą ratę zgodnie z harmonogramem na konto:

20 1140 1010 0000 5392 2900 1053

Główna Kwatera ZHP

ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa

W tytule przelewu wpisując „Dodatkowa Składka Członkowska Zadaniowa – Imię i nazwisko”

27.10.2013

Przedstawiamy oficjalną listę zakwalifikowanych osób do IST Polskiego kontyngentu na Światowe Skautowe Jamboree Japonia 2015. Z wymienionymi osobami na liście skontaktujemy się w najbliższym tygodniu z informacjami jak dopełnić dalszych procedur, formalności i płatności.

Osoby, które znalazły się poza listą muszą poczekać do końca terminu rekrutacji 10.11.2013. Wtedy zostanie podjęta decyzja czy będzie możliwość zwiększenia limitu osób w naszym IST.

Polski Kontyngent dopełni wszelkich starań aby jak najwięcej wędrowników i instruktorów mogło pojechać do Japonii.

International Service Team (IST):

Na potrzeby obsługi 23. Światowego Jamboree Skautowego w Japonii w 2015 roku zaplanowano udział około 6000 członków IST w tym do 50 osób z Polski (decyduje kolejność zgłoszeń). Praca tej grupy podczas imprezy obejmuje wszystkie działania niezbędne do funkcjonowania całego zlotu (zarówno pod względem organizacyjnym, jak i programowym), tak aby zapewnić uczestnikom niezapomnianą i fantastyczną zabawę.

Osoby w IST muszą być gotowe do podjęcia każdego zadania potrzebnego do przygotowania Jamboree, rzecz jasna, na miarę swoich możliwości.

Aby zostać członkiem IST podczas Jamboree trzeba spełnić kilka warunków:

• być członkiem ZHP, być wpisanym do systemu ewidencji ZHP i mieć opłacone składki członkowskie,

• mieć skończone 18 lat przed rozpoczęciem Jamboree (czyli być urodzonym przed 26.07.1997r.),

• porozumieć się w języku angielskim i/lub francuskim w stopniu komunikatywnym,

• w momencie kwalifikacji mieć złożone Przyrzeczenie Harcerskie,

• do 30.09.2014_r. posiadać przynajmniej stopień HO,

• dokonywać wpłat wpisowego w określonych harmonogramem terminach,

• uzyskać pozytywną opinię bezpośrednioego przełożonego oraz Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Zagranicznych (w przypadku jego braku – innej, wskazanej przez Komendanta Chorągwi, osoby)

• być gotowym (na miarę możliwości i na indywidualnie określonych z Komendą Kontyngentu zasadach) do zaangażowania się w przygotowania Polskiego Kontyngentu do udziału w 23. Światowym Jamboree

• przestrzegać Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego

• być otwartym na inne kultury oraz gotowym do pełnienia służby zlotowej.

Jak się zgłosić do IST na 23. Jamboree?

Aby zgłosić się do IST na 23. Jamboree należy spełnić kryteria opisane tu, przesłać dwa formularze („IST – KARTA ZGLOSZENIA” oraz „IST – PRELIMINARY INFORMATION”) oraz zapłacić wpisowe w określonym w harmonogramie wpłat terminie.

IST – KARTA ZGLOSZENIA – to formularz, w którym prosimy Cię o podanie najważniejszych informacji o Tobie, Twojej motywacji do udziału w 23. Jamboree oraz Twojego dotychczasowego doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej. Zwróć także uwagę na to, że w karcie należy zawrzeć opinię o Tobie przygotowaną przez Twojego bezpośredniego przełożonego oraz przez Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Zagranicznych (lub – w przypadku braku pełnomocnika – innej osoby wskazanej przez Komendanta Chorągwi). Konieczne jest także uzyskanie zgody bezpośredniego przełożonego na uczestnictwo w służbach IST oraz w Polskim Kontyngencie na 23. Światowe Jamboree.

IST – PRELIMINARY INFORMATION – to formularz, w którym prosimy Cię o podanie garści informacji o Twoich umiejętnościach, doświadczeniu, posiadanych uprawnieniach, jednym słowem wszystkim, co na dalszym etapie może być przydatne w służbach zlotowych i przygotowaniach całego Kontyngentu. Zwróć uwagę, że szczegóły dotyczące wyboru służb zlotowych zostaną przez organizatorów Jamboree podane w późniejszym terminie, dlatego te informacje służyć będą głównie naszym przygotowaniom i roboczym kontaktom z organizatorami.

WPŁATY – harmonogram wpłat podany jest tu.

Wypełniony formularz „IST – Karta Zgłoszenia” należy przesłać w wersji papierowej na adres: Główna Kwatera ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa z dopiskiem „Jamboree 2015” lub zeskanowanej na adres e-mail: jamboree2015@zhp.pl. Dopuszcza się przesłanie przez poszczególne, wymienione w Karcie osoby, opinii/zgody e-mail’em na adres jamboree2015@zhp.pl. W treści e-maila należy podać imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia/zgoda. Wraz z formularzem „IST – Karta Zgłoszenia” należy przesłać plik „IST – Preliminary Information” na adres e-mail: jamboree2015@zhp.pl

Ważne info!

• Limit miejsce dla IST wynosi 50. Decyduje kolejność zgłoszeń – zgłoszenia muszą być kompletne oraz poparte opłaconymi ratami wpisowego!

• Szereg informacji (m.in. dane personalne na potrzeby rekrutacji i zgłoszenia Kontyngentu organizatorom Jamboree) będą pobierane bezpośrednio z ewidencji – należy zadbać o to aby dane te były kompletne i aktualne!

Prosimy o wstrzymanie się z dokonywaniem pierwszej wpłaty do czasu uzyskania informaji o zakwalifikowaniu się do IST w ramach kontyngentu. Mail zwrotny z instrukcją gdzie należy dokonać wpłaty wszyscy zgłoszeni otrzymają po sprawdzeniu poprawności zgłoszenia.

  • pobierz materiały